ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych

SAMTRENING sp. z o.o.

1. Kto jest Twoim Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka SAMTRENING sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: os. Oświecenia 2/2, 31-635 Kraków), KRS 0000603011, REGON: 363759784 , NIP: 6783158825. Administrator to podmiot gromadzący dane i dokonujący na nich wszelkich operacji. Administrator decyduje w jakim celu przetwarza Twoje dane.

2. Kontakt w sprawie danych i Twoich praw

Wszelkie informacje, związane z ochroną danych możesz uzyskać wysyłając e-mail na adres biuro@samtrening.pl, lub dzwoniąc pod numer +48 690 060 736. Jeżeli wpiszesz w temacie “dane osobowe” łatwiej nam będzie zaszeregować Twoją wiadomość. Możesz również wysłać list pocztą tradycyjną.

3. Jak zdobyliśmy Twoje dane?

Dane otrzymaliśmy:

 • podczas zawierania z Tobą umowy na świadczenie usług treningowych
 • w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na przesyłanie informacji handlowej

4. Cel i podstawa przetwarzania oraz okres przetwarzania

Zawarliśmy umowę

Podane przez Ciebie są nam konieczne do realizacji naszych usług i pozostają w związku z zawartą umową. Dzięki temu możemy realizować system płatności pre-paid, posiadasz własne indywidualne konto na naszej stronie https://samtrening.pl/. Konto umożliwia realizację i podgląd płatności, a także kontakt z trenerem.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Twoje dane są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową usługi, a także do momentu wygaśnięcia ciążących na nas obowiązkach publicznoprawnych (podatki, księgowość).

Wyraziłeś/-aś zgodę na otrzymywanie informacji handlowej oraz na wysyłkę

Twój adres e-mail oraz telefon umożliwiają nam wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną i inforowania o naszej ofercie, promocjach. W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę poprzez wysłanie maila na adres biuro@samtrening.pl lub pocztą tradycyjną os. Oświecenia 2/2, 31-635 Kraków. Wycofanie zgody nie powoduje, że dotychczasowe przetwarzanie jest niezgodne z prawem. Dane nie będą przetwarzane również po wycofaniu się ze świadczenia ww. usług.

Rekrutacja

Jeżeli chcesz z nami współpracować i jesteś zainteresowany ogłoszeniem, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, którą możesz wycofać w każdej chwili na takich samych zasadach jak w innych przypadkach. Przetwarzamy Twoje dane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i ewentualnie do wygaśnięcia potencjalnych roszczeń, związanych z rekrutacją.

Nasz usprawiedliwiony interes

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, którym jest marketing bezpośredni naszych usług oraz w celu kontaktu z Tobą w związku z lepszym dopasowaniem naszej oferty. Możemy prowadzić analizy i statystyki na potrzeby rozwijania przez nas działalności.

Twoje dane są przetwarzane również na potrzeby odpowiedzi na Twoje pytania w formularzu kontaktowym, utrzymywania bieżącego kontaktu, informowania o ofercie.

Dane będą przetwarzane do momentu istnienia ww. celu. oraz po usunięciu przez Ciebie konta, rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy o świadczenie usług treningowych.

Okres – podsumowanie

Reasumując, okres przechowywania (retencji) danych zależy od:

 • możliwości dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • konieczności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

5. Obowiązek podania danych

Wymagamy, abyś podał poniższe dane:

imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, PESEL, adres, hasło do konta

Jeśli nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy potrzebować od Ciebie innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

6. Twoje uprawnienia

Posiadasz prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Sposób skorzystania z uprawnień:

 • możesz sprostować, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • możesz żądać usunięcia danych, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofniesz zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych albo Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość lub, gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zażądasz ich pozostawienia lub gdy Twoje dane nie będą już potrzebne, ale mogą być wykorzystanie do obrony praw lub dochodzenia Twoich roszczeń
 • ograniczenie jest możliwe gdy również gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy mamy prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy i odbywa się ono w sposób zautomatyzowany (np. komputerowo).

7. Skarga do organu

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Sprzeciw – kiedy jest uzasadniony?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym są profilowania.

9. Przekazywanie danych innym podmiotom, w tym do państwa spoza EOG

Nie sprzedajemy danych naszych klientów, nie przekazujemy ich innym podmiotom, oprócz wskazanych w niniejszym dokumencie.

Kategorie odbiorców danych:

 • nasze biuro księgowe (umowa gwarantuje utrzymanie prawidłowych zasad ochrony danych osobowych),
 • organy państwowe – z uwagi na obowiązki prawne,

Dostęp do danych mają tylko upoważnione osoby.

Do przetwarzania danych wykorzystujemy własne dedykowane narzędzie, oparte o rozwiązania dostawcy OVH. Dodatkowo dane przetwarzamy za pomocą systemu Mailchimp.

Dostawca usług w obu tych usług zapewnia odpowiedni do wymogów UE poziom ochrony danych.

10. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Tak, przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, ale nie ma to wpływu na Twoje prawa.